Plannen aangaande Basisschool De Vijverhof

Plannen voor de verbouwing van Basisschool De Vijverhof worden momenteel uitgewerkt en verkeren in een steeds verder gevorderd stadium. Onderdeel van deze plannen zijn wegafsluitingen ten behoeve van een schoolplein en de oprichting van een BSO in het schoolgebouw. Een haalbaarheidsstudie is onlangs afgerond (conclusie: huidige plannen zijn haalbaar) zonder daarover met omwonenden in gesprek te gaan. De eisen waaraan de haalbaarheid dient te worden afgemeten, zijn ons echter niet bekend.

  Er is (vooralsnog) gekozen voor vernieuwbouw van het huidige schoolgebouw met behoud van de authentieke gevel aan de Vijverhof, mits dit uiteindelijk (kostentechnisch) realiseerbaar blijkt.

  In het nieuwe gebouw wordt een BSO gehuisvest met openingstijden van ’s ochtends 7 uur tot ’s avonds 19 uur, maandag t/m vrijdag, ook in vakanties. De BSO is voornemens plaats te bieden aan 60 kinderen.

  Het schoolgebouw wordt groter in omvang, met name aan de achterkant. Daardoor wordt het schoolplein (dat nu al krap is) nog kleiner.

  Het is daarom de intentie om het pleinoppervlak te vergroten door het betrekken van de openbare ruimte. Concreet betekent dit permanente wegafsluiting en uitbreiding van het schoolplein aan:

  1. de voorzijde (Vijverhof),
  2. de zijzijde (Veldzichtkade) of
  3. beide zijden

  De straten worden permanent afgesloten (onttrokken aan de publieke ruimte) en ingezet als speelplaats.

  Hiervoor heeft de gemeente eind 2020 een verkeersonderzoek laten uitvoeren. In deze periode was sprake van een verzwaarde corona-lockdown waarbij thuiswerken de norm was en het openbare leven, incl. (sport)clubs, stillag. In dit onderzoek zijn de extra verkeersbewegingen rondom de te vestigen BSO alsmede de parkeer(on)mogelijkheden niet meegenomen. De conclusie van het onderzoek was:

  • Het aantal metingen is verrekend met de situatie pre-corona en daarom representatief. (Het spreekt voor zich dat een dergelijke verrekening onmogelijk is, en wij het oneens zijn met deze conclusie)

  • Bij het afsluiten van beide wegen blijft de verkeersdruk binnen de toegestane norm

  Deze tekeningen voor het permanent afsluiten van één of beide straten zijn gemaakt in opdracht van Basisschool De Vijverhof:

  Geef nu uw mening en steun ons!

  Hiermee kunnen wij gezamenlijk onze stem laten horen richting school en gemeente en blijft u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen.

  Gevolgen voor de wijk

  De wegafsluiting leidt tot een nieuwe verkeerssituatie voor de wijk. Wij zijn van mening dat de nieuwe verkeerssituatie zeer nadelig is voor de verkeersveiligheid. Simpel gezegd: er moet meer verkeer door minder straten. Straten die nu autoluw zijn worden mogelijk doorgangsstraten.

  De wegafsluiting leidt ook tot minder parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de school. Ouders en medewerkers (van zowel school als BSO) zullen desalniettemin hun auto in de wijk willen parkeren wat de verkeerssituatie nog onoverzichtelijker maakt.

  De huidige verkeersveiligheid in de wijk wordt al als onveilig ervaren, ook door de school zelf. Dit komt mede door drukke momenten rondom halen en brengen, geparkeerde voertuigen in combinatie met Avalex-voertuigen en bezorgdiensten.

  De oprichting van de BSO leidt tot meer verkeersbewegingen, gedurende de hele dag. Ook op de momenten die nu rustig en veilig zijn. Wij denken hierbij op de eerste plaats aan de veelal jonge kinderen die in de wijk spelen maar ook aan de jeugd die onze wijk vaak gebruikt als doorgaande route, op weg naar scholen en sportverenigingen.

  Het bruggetje bij de vijver levert vaak al onoverzichtelijke, te krappe, situaties op en wordt in de nieuwe plannen mogelijk een doorgaande route. Bovendien kan hier geen vrachtverkeer doorheen wat het geheel nog drukker en gevaarlijker zal maken.

  Het valt in het niet bij de zorgen omtrent verkeersveiligheid maar toch: bovengenoemde plannen kunnen ook leiden tot o.a. meer geluidsoverlast (ook buiten schooltijden vanwege de BSO), minder parkeergelegenheid voor bewoners of bezoek, en daarmee over het algemeen minder woongenot.

  Er zijn alternatieve mogelijkheden die vooralsnog niet voldoende zijn onderzocht door school en gemeente. Daarbij valt te denken aan:

   • Extra (natuur)speelruimte achter de kerk dat via een loopbruggetje te bereiken is
   • BSO en peuterspeelzaal in samenwerking met CompaNanny in het huidige pand in de voormalige kerk
   • Stoep en fietsenstalling voor de school betrekken bij de speelruimte met daarbij onderkeldering van de fietsenstalling
   • ……

   Wij onderzoeken op dit moment nog de noodzaak om ons in juridische zin te verenigen (via een stichting of vereniging). Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.